Select your language

I vares fac y l daunì

 

Do che l ie unì apurvà la norma de atuazion dl 1989 che detlarea l ladin te Sudtirol sciche rujeneda aministrativa, muessa duc i ladins dé ju l ejam de trilinguism sce i uel na stiera tl'aministrazion publica o tla scoles di luesc ladins tla provinzia de Bulsan.

Dal 1993 ie l ladin recunesciù sciche rujeneda aministrativa nce te Fascia.

Dal 2001 inant iel udù danora chësta normes n cont dla reprejentanza pulitica: n reprejentant ladin tla Jonta provinziela de Bulsan; al mumënt (2015) iel assessëur per la scola y cultura ladina, i lëures publics y l patrimone;

n mandat tl Cunsëi provinziel de Trënt ti vëniel dat al raion di chemuns ladins de Fascia;

tla Jonta regiunela ie un di doi cunselieres provinziei ladins a cë dl assessorat per la mendranzes linguistiches; ëi se muda ju a mesa legislatura.

Dal 2001 inant iel tl ciastel de San Martin de Tor, l Museum Ladin Ciastel de Tor che pieta n cheder dla storia y dla rujeneda di ladins;

Dal 2001 inant ie la culezions etnografiches dl Istitut Culturel Ladin de Fascia tl Museo Ladin de Fascia. L ie unì metù ora coche l popul fascian se à svilupà ntan i seculi y l vën auzà ora aspec de si cultura materiela y spirituela.

 

viac tla ladinia1