Select your language

La marueia dla Dolomites

 fascinazione dolomiti


Ciastel de Val I crëps, i prei, i bòsc, i lëns, i tieres che se lascia spië, porta pro che uni iede vëijen la natura autramënter y la fantajia jola per si cont. Danter i crëps vëniel cuntà n grum de stories y lijëndes y l viv truepa criatures liedes ala natura, valëntes y ries, nravisedes ite tla vita da uni di dla jënt da ntlëuta.
La lijëndes conta de n mond cun si criatures de fantajia, ma uni tant iel leprò nce n fonz de urità. L vën cuntà de ciavalieres y de batalies danter l bën y l mel.

ganes N grum de regines y eroines ie da cësa danter i crëps: Dolasilla, Soreghina, Merisana, Chenina, Tanna. Tl bosch viv la crestanes, i salvans y la ganes che fej dl bën ala jënt, ma danterite nen iel nce de teles, sciche la bregostanes che ie da ulëi mel y ries.
Ntan l XVI secul ti vëniel fat prozesc ala stries nce tla Dolomites. Ëiles ie bones de cumandé sun l tëmp y de fé d'uni sort de striunëc. La stries ie n sëni dl mel y les se abinova adum per si rituai satanics te posć che à mo al didancuei si inuem: Puent dla Stries, Sas dla Stries, Val dala Stries.

 

{2jtoolbox gallery id:19}