Select your language

Carateristiches tipiches dl ladin

 

N valgun ejëmpli per ladin de Gherdëina:

La palatalisazion de CA y GA latins te cia y gia:

BUCCA(M) - bocia

CANE(M)  - cian

CABALLU(M)  - ciaval

GALLU(M)  - gial

 

Lenizion di cunsonanc sëurc ntervocalics:

Sonorisazion:

CATENA(M) - ciadëina

Spirantisazion:

SAPERE - savëi

L toma demez n cunsonant:

FORMICA(M) - furmia

 

L vën mantenì l liam cunsonantich cun L (BL, CL, FL, GL, PL):

BLANK (mprëst germanich) - blanch

CLAVE(M) - tle

FLATU(M) - fla

GLACIA(M) [lat. rujenà] - dlacia

PLACERE  - plajëi

L liam cunsonantich CL- devënta tl ladin tl-, y GL- devënta dl-.

 

L resta la desinënza -(e)s tl plurel maschil y feminil de sostantifs y agetifs:

i ciulei-es scur-es

la gialin-es spevi-es

 

Scemplificazion (degeminazion) di cunsonanc dopli (geminates):

FLAMMA(M) - flama

TERRA(M) - tiera

VACCA(M) - vacia

 

L resta la desinënza -(e)s tla segonda persona singulera dla formes di verbs:

tu mai-es

tu ciant-es

 

Delabialisazion de QUA latin te ka:

QUATTUOR - cater