Select your language

PRIVACY POLICY

Sun chësta plata vën descrita la maniera de coche vën tratei i dac persunei di utënc che va ite tl sit. Tres l jì ite te chësc sit abinen adum dac da traté de persones identifichedes o da identifiché.

Chësta nfurmativa ie metuda adum aldò dl articul 13 dl Regulamënt Europeich 2016/679 y vela per duc chëi che va ite tl l sit : www.micura.it

La nfurmativa vela mé per chësc sit y nia nce per d’autri sic web, te chëi che l utënt va ite tres n link. L Istitut Ladin Micurá de Rü se mpënia de crì su a puntin eventuei cunliamënc a d’autri sic prejënc tl sit cun si plates y cuntenuc, nce sce l ne n’ie nia mesun nfluenzé la natura o la cunfigurazion dla plates che ie liedes; per chësta gauja detlineiel uni respunsabltà de chël viers. Chësta detlarazion vela nce per duc i links y i cuntenuc sentei ite tla plates.

 

TITULER DL TRATAMËNT

L “Tituler” de si tratamënt ie l Istitut Ladin Micurá de Rü tla persona de si reprejentant leghel pro tempore, cun sënta tla Streda Stufles 20 a 39030 San Martin de Badia (BZ). Per giapé de plu nfurmazions per cie che reverda l tratamënt di dac persunei de chësc sit internet possa l Tituler dl tratamënt unì cuntatà al numer de telefon 0474/523110 o tres l’adres e-mail:  info@micura.it. L respunsabl numinà dal Tituler dl tratamënt per la prutezion di dac ie RENORM Srl., telefon: 0471095085, e-mail: renorm@legalmail.it.  

 

LUECH Y MANIERA DL TRATAMËNT DI DAC

I tratamënc liei ai servijes web de chësc sit vën tratei tla sënta dl provider, sun l server te chëi che l sit ie, sciche nce tla sënta dl Tituler. Chisc tratamënc vën mé curei dal personal tecnich spezialisà al tratamënt dl provider, dala sozieteies da dedora che ie aposta unides nciariedes per la gestion dl sit y dal’assistënza tecnica dl sistem nfurmatif dl Tituler.

I dac persunei vën tratei da strumënc automatisei, mé per l tëmp che ie de bujën per arjonjer i fins udui dant per l’abineda. La mesures spezifiches de segurëza vën usservedes per schivé che dac vede perdui, per l’adurvanza nia leghela o nia drëta y per ntredes zënza cunsëns. I dac ne n’unirà nia sotmetui a pruzesc de dezijions automatisedes y ne n’unirà mei trasferii o comunichei a d’autri paejes ora dl’ Union Europeica.

 

COMUNICAZION DI DAC

 

Degun dat che vën dal ti cialé al sit vën cuntà ora; sota cunté ora iel minà che l ne ti vën mei mandà inant dac, te deguna maniera, a sogec nia determinei.  I dac possa unii mandei inant a chisc sogec determinei:

  • nciariei dl dedite dla strutura per pudëi ti jì do a cie che à da nfé cun l tratamënt
  • cunsulënc fischei, cunsulënc dl lëur, istituc de credit, speditëures che sëurantol prestazions liedes a chëles dl Tituler dl tratamënt
  • autri sogec da dedora coche partner y numinei aposta coche respunsabli dl tratamënt.

L ti fé al savëi i dac dl Tituler dl tratamënt a chisc sogec devënta a chësta maniera na comunicazion d’ublianza. Sce n comunichëssa nia i dac ne pudëssen nia ti jì do ala ncëria data o ala prestazion damandeda.

 

NATURA Y FIN DL TRATAMËNT DI DAC

I dac dl sit web che fej pert dl tratamënt ie dac persunei de natura generela (danter chisc e-mail, dac anagrafics y.n.i mé per fé n valgun ejëmpli) y de chisc iel bujën de avëi per pité la prestazion damandeda sciche nce per respuender ala dumandes fates.  L tratamënt à l fin de miuré la navigazion web y de respuender a dumandes de nfurmazions ruvedes ite tres posta eletronica. Tl sit iel sëuraprò nce na sezion dedicheda ala venduda de libri dal inuem “Bookshop”: te chësta sezion vën damandei dac persunei dl tlient cun l fin de aministréy purté a fin l’apusteda, mandan demez l prudot damandà. Per cie che reverda la maniera dl paiamënt di prudoc cris ora vëijen dai dac che à da nfé cun la cumpreda, mé i dac dl paiamënt che ie unì fat y la persona che a fat l’apusteda, chësc per udëi che l prudot sibe unì paià.

I dac da sëurandé vën nce tratei per adempimënc leghei, fischei y de contabltà sciche nce per la gestion dl raport danter la pertes. Per chisc fins devënta l dé inant di dac na cossa d’ublianza, y l nia dé inant porta pro che la pertes ne posse nia plu adempì al servisc damandà.

Cun Vosc cunsëns pudons nce adurvé i dac per ve fé al savëi l’ativiteies dl Istitut y ve comuniché manifestazions, avenimënc y publicazions. Te chësc cajo ie l sëurandé di dac facultatif y la negazion ne n’arà deguna cunseguënza.

 

CUNSERVAZION DI DAC: I dac unirà tenii su mé per l tëmp che ie de bujën di avëi tl’abineda, for tl respet dla mesures de segurëza scrites dant, de natura tecnica y d’ urganisazion, garantian l sucrët, la ntegrità y la despunibltà di dac persunei.

Per chël che reverda l manejé di cookies jide plu inant tla pert dal titul “cookies”.

 

DËRC DI NTERESSEI: I sogec a chëi che fej referimënt i dac persunei à te uni mumënt l dërt de ti dé na udleda a si dac, de cialé do sce i curespuend y sce l ie l bujën de i ntegré o di mudé (art. 15 e sgg. dl RGPD). Sun la basa de chisc articuli y cun la cundizions dates, an la puscibltà de se damandé la straicheda, la limitazion dl tratamënt n cajo de viulazion dla lege y, sce l ie gaujes legitimes, de se mëter de contra al tratamënt. L nteressà à nce la facultà de jì dal’autorità giurisdizionela o miec dit de dé ju na lamentanza pra la prutezion di dac al’Autorità Garanta, tantosc che l miena che si dac ie unic tratei te na maniera nia legitima o nia aldò. La dumandes ie da dé ju al Istitut Ladin Micurá de Rü, Streda Stufles 20, 39030 San Martin in Badia (BZ) ai dac de cuntat ndichei dessëura.

 

SORT DE DAC CHE VËN TRATEI

 

Dac de navigazion (Log Files)

I sistems nfurmatics y la pruzedures software che ie a cë dl funziunamënt de chësc sit web abina adum, ntan si normal eserzize, na pert de dac persunei che fej pert dl’adurvanza di protocoi de comunicazion dl internet. 

L se trata de nfurmazions che ne vën nia abinedes adum per les assozië a de nteressei identifichei, ma che per si natura pudëssa lascé pro, tres elaburazions y assoziazions de dac tenii ite da terc, de identifiché i utënc. Chësta nfurmazions reverda mé dac che à da nfé cun la navigazion di utënc, zënza degun auter dat persunel.

Te chësta categuria de dac toma ite adresses IP o inuemes de dumëne de computer che vën adurvei dai utënc che se lieia al sit, adresses cun nota URI (Uniform Resource Identifier) dla ressorses damandedes, l orar dla dumanda, la maniera de coche la dumanda vën fata al server, la dimenscion dl file che n giapa coche resposta, l codesc de numeri che mostra su te ciuna maniera che l server à respundù (bon fin, fal, y.n.i) y d’autri criters che à da nfé cun l sistem n droa y l ambient nfurmatich dl utënt. 

Chisc dac vën adurvei per pudëi pité l servisc damandà y nce per ruvé pra nfurmazions anunimes a livel de statistica per cie che reverda l’adurvanza dl sit, ma nce per mëter a verda che l funziunea drët. I dac pudëssa unì adurvei per l azertamënt de respunsabltà per caji ipotetics de reac informatics che va a dann dl sit: ora de chësta pusciblteies vën i dac di cuntac web tenii su dal provider tla maniera ududa dant dala lege n droa. Micurá de Rü ne fej nia prufii di utënc.

 

Dac di utënc che vën dac inant de si bona

L sit pieta n servisc nfurmatif dl’atività dl Istitut Ladin Micurá de Rü y nce articuli su argumënc defrënc che à da nfé cun chësta. I utënc à la puscibltà de senté ite si dac ti formuleres udui dant; per l tratamënt de chisc dac iel da jì ite tl link dla nfurmativa ududa dant, da abiné japé plata.

L mandé facultatif, tler y volunter de posta eletronica al’adresses che ie da abiné te chësc sit porta pro la sëurantëuta dl’adres dl mitënt, de chëla che ie de bujën per pudëi respuender a dumandes fates, y nce de d’autri dac persunei che vën mandei inant per d’autra rejons.

 

COOKIES

Per seguré l’integrità dla pruzedura de registrazion y per pudëi personalisé l sit adrova Micurá de Rü cookies. N cookie ie n file de test de dimenscions smendredes salvà sun la plata fissa dl server de na plata web. I cookies ne possa nia unii adurvei per ti jì do a programs o per ti mandé virus al computer dl utënt. I cookies ti vën sëurandac al utënt te na cërta maniera y chisc possa mé liejer l server web dl dumëne che i à mandei. Una dla gaujes prinzipeles di cookies ie chëla de ti sparanië tëmp al utënt. Sce n personalisea per ejëmpl na plata web o n va ite te n sit, sarà l cookie che lascerà pro che chësc chërde su nfurmazions spezifiches dl utënt bel dates y les adrova per d’autra vijites tl daunì. L’adurvanza di cookies ti manda inant al utënt cuntenuc personalisei y scemplifichea l jì ite tl sit. Ntan la vijites tl sit che unirà do puderà l utënt se nuzé de nfurmazions bele dates y scemplifiché nsci l’adurvanza de si funzions personalisedes. I utënc possa azeté o refudé i cookies. Gran pert di browser web azetea automaticamënter i cookies. L utënt possa de si bona mudé i dac njeniei ite dl browser y refudé i cookies. Sce n refudea i cookies possel suzeder de ne pudëi nia plu adurvé la funzions interatives che l sit web pieta.

 

Ciun cookies vën pa adurvei?

Can che n ti cëla a nosc sit web possel unì dant che sun l aparat dl utënt se cunfigurea chësta categories:

Cookies che ie de bujën per la navigazion

Chisc lascia pro che l utënt possa ti cialé al sit y che su dumanda, possa sfruté cërta funzions coche per ejëmpl l memorisé de preferënzes de rujeneda o la puscibltà de apusté tres l sit web.

Cookies analitics

Chisc adroven per abiné adum dac statistics (cunliei y anunims) che reverda l’adurvanza dl sit web di vijitadëures. La majera pert de chisc ie assolutamënter de bujën per pudëi sfruté la funzions ntan l navighé tl sit web.


Cookies dl mumënt

Per duta la plates segures de nosc sit adurvons cookies de sescion dl mumënt per ti dé n ID de sescion utënt y l memorisé a na maniera che n possa navighé danter i areai zënza nteruzion. Chësc ID de sescion vën nce adurvà per fins de report intern, ne lascian nia pro l’identificazion dla persona y ne dajan nia inant nfurmazions tëutes ju dla plata fissa dl utënt. Belau duc i cookies di sic web visualisei ie cookies de sescions che fina via si azion cun l stlù dl browser internet.

Cookies che resta

I cookies analitics di sic web visualisei y chëi de terc resta per n tëmp plu lonch, ajache i vën nuzei per udëi do ciun schemes che i vijitadëures va ite tl sit.  I vën nce adurvei per lascé pro cërta funzions mplu n relazion ala personalisazion dl sit y ai cuntenuc salvei o archiviei. Chisc cookies possa resté tl archif dl computer dl utënt per 24 ëura, un’ ena o ani, n basa ala funzions che i à.