Select your language

Zacan cuntovi

Zacan cuntovi
10,00 €

9996 libri te magazin
+
mëte te cëst

Spezificaziuns

978-88-8171-088-1
Kostner, Josef
Istitut Ladin Micurà de Rü
2010
LAD
152

A mi me à for sapù bel a scuté su nëine o lava canche i cuntova de tel stories da zacan y nce coche l fova canche ëi fova tei mutons. Do y do ei po nce ie giapà ueia de crì do y de jì da jënt a me lascé cunté; nsci ei po’ scumencià a me les scrì su. Truep me iel unì cuntà te ch’i ani che fove maester tla scola d’Ert te Sëlva. Do vëies jivi a crì su la vedla jënt y me lasciove cunté de ch’sta robes: stories da zacan y ntraunides. Ie ne n’ove degun mesun de pudëi les tò su, perchël messo­vi me les scrì su bel ntan che les me univa cuntedes. Nsci ei fat per truep ani alalongia. Canche n ove na drëta lingia les ei spo scrites ju bel y nsci iela stata. (Kostner Josef)

Downloads indesc