Select your language

Zurück

Zannier, Domeni: Àrbui di Viene. Agunt. Urdît di bieles gnoz. Nissune creature. Come ’ne trute
Ladinia II (1978) 190–195
Download file

Kategorien:
Index Rerum-Literatur-Primärliteratur
Index Rerum-Literatur-Lyrik
Index Rerum-Literatur-XX. Jahrhundert
Index Rerum-Literatur-Autorentext-Gedichte