Select your languageVita y Mort

cuertl
20,00 € each

Specifications

978-88-8171-084-3
Moroder, Daniela
Istitut Ladin Micurà de Rü
2009
LAD
232

Gën ti cialons ala pert linëusa, plëina de legrëza y ala bela ntraunides dla vita, coche p.ej. na noza o la nasciuda de n/a pop/a. Ma la vita à nce n dardëus: la malaties, l patimënt y ala fin nce la mort. Al didancuei se stentons a ti cialé ti uedli al dulëur y ala mort; canche mor zachei se autons plu gën dal’autra pert o cialon de la astilé ora pernanche la va. Ma ala fin ie la mort n argumënt che nes toca uniun y uniuna tl plu sot.
La mort ie n tema for atuel y porta ala lum truepa dumandes: co dassons’a se astilé canche la ancunton sun nosta streda? Y cie fé canche la toca nëus nstësc? Iel pa drët slungë la vita cun i mesuns dla medejina d’al didancuei o à pa la persona l dërt de murì “do natura”? Co fé a tenì ora l duel per la mort de na persona che n ova gën? La lista fossa mo longia ... Tla prima pert de chësta publicazion à l’autora ulù jì a cialé do coche i fajova zacan a unì dainora tl raport cun la mort, chësc nce per ntënder miec cie che pudëssa mo judé al didancuei te n tel cajo. L vën repurtà truepa tradizions y usanzes che ie mo n droa te nosc raion n cont de rituai da mort, cialan nce de ntënder si svilup tla storia y si senificat plu sot. Tla segonda pert vëniel stlarì i vares cuncrec che ie da fé n cajo de mort (vademecum pratich) y numinà chël che juda mo. Tla terza pert vëniel cuntà dla tradizions da mort dl’autra gran religions dl mond sciche p.ej. tl islam, budism o induism per cialé sce n pudëssa tlupé su dai autri vel’mpuls nuef, che fossa de aiut. A se dé ju truep cun la malatia y la mort ruven sëura tant che vel la vita, n mpera a desferenzië danter essenziel y nia mpurtant y a viver la vita cun plu legrëza. Y l ie chësta legrëza che chësc liber ulëssa scinché a si letëures.

Downloads indesc